KOSZT

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 3 marca 2020r. Poz. 709

ZARZĄDZENIE NR 174.2020  PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 24 lutego 2020r.

w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2020

Na podstawie art.60 ust 1 i 2 pkt 2  i ust. 3, w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2019r., poz. 1507 z późn.zm.) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U z 2019r., poz. 511 z późn. zm.) zarządza sie co następuje:

§ 1.  Ustala się w roku 2020 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Aleja Słowackiego 29 w Zielonej Górze, w wysokości 5.401 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta jeden złotych).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.