Koszt

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Gorzów Wlkp.,  dnia 31 marca 2021 r. poz. 770

Zarządzenie nr 223.2021  Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 10 marca 2021 r.

w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2021

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 pkt 2 i ust. 3,  w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2020 poz. 1876  i  2369 ) oraz art. 92 ust. 1  pkt 2 i ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. 2020 poz. 920 ) zarządza się co następuje:

§ 1.  Ustala się w roku 2021 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Aleja Słowackiego 29 w Zielonej Górze, w wysokości         5.731,98zł (słownie: pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 98/100).

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

§ 3.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.