Koszt

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 31 marca 2021r. Poz. 770

ZARZĄDZENIE NR 223.2021  PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 10 marca 2021r.

w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze w roku 2021

Na podstawie art.60 ust 1 i 2 pkt 2  i ust. 3, w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej
(Dz. U. z 2020r., poz. 1876 i 2369 ) oraz art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U z 2020r., poz. 920 ) zarządza sie co następuje:

§ 1.  Ustala się w roku 2021 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Aleja Słowackiego 29 w Zielonej Górze, w wysokości 5.731,98zł (słownie: pięć tysięcy siedemset trzydzieści jeden złotych 98/100).

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Zmień rozmiar czcionki
Tryb wysokiego kontrastu