Koszt

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Gorzów Wielkopolski,  dnia 21 marca 2022 r. poz. 629

Zarządzenie nr 192.2022  Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 3 marca 2022 r.

w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej  w roku 2022

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 pkt 2 i ust. 3,  w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)                       oraz art. 92 ust. 1  pkt 2 i ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Ustala się w roku 2022 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Aleja Słowackiego 29 w Zielonej Górze w wysokości         6.305,74 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta pięć złotych 74/100).

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej.

§ 3.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.