Koszt

Dziennik Urzędowy Województwa Lubuskiego

Gorzów Wielkopolski,  dnia 14 marca 2024 r. poz. 823

Zarządzenie nr 179.2024  Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej  w roku 2024

Na podstawie art. 60 ust. 1,  ust. 2 pkt 2 i ust. 3  w związku z art. 6 pkt 15 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 r., poz. 901, 1693, 1938 i 2760)        oraz art. 92 ust. 1  pkt  2 i ust. 2  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 107 ) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Ustala się w roku 2024 średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Aleja Słowackiego 29 w Zielonej Górze w wysokości         8.779,96 zł (słownie: osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych 96/100).

§ 2.  Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze.

§ 3.  Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.