RODO

Klauzula informacyjna Domu Pomocy Społecznej

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej jako „RODO”) informuje że:

1. Administrator oświadcza, iż wszelkie dane osobowe, które uzyskuje, podlegają ochronie zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i podlegają przetwarzaniu tylko i wyłącznie w takim zakresie w jakim zezwalają na to przepisy prawa, chyba że osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie.

2. Administratorem danych jest Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, ul. Al. Juliusza Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra, tel: 68 3202064,

e-mail: inspektor@cbi24.pl (zwany Administratorem).

3. Na mocy art. 37 ust. 1a RODO Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pisemnie na adres siedziby Administratora lub mailowo inspektor@cbi24.pl.

4. Dane przetwarzane są w celu realizacji zadań jednostki, w korespondencji mailowej w celu identyfikacji nadawcy, przeslania odpowiedzi, a także w każdym innym w jakim zostały powierzone przez nadawcę. Podstawą przetwarzania jest zgoda o jakiej mowa w art. 6 ust 1 lit a) , a w zakresie w jakich dane dotyczą realizacji umowy, podstawę stanowi art. 6 ust 1 lit b) RODO. Ponadto podstawę mogą stanowić art. 6 ust 1 lit c) (realizacja prawnie nałożonego obowiązku), art. 6 ust 1 lit d) (ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą) oraz art. 6 ust 1 lit f) (przetwarzanie w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub osobę trzecią), w szczególności z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej. Podstawa prawna wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz aktów wykonawczych do ustaw.

5. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom trzecim w postaci podwykonawców świadczących usługi na rzecz Administratora.

6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do Państwa trzeciego i organizacji międzynarodowych.

7. Dane przechowywane są przez okres wymagany przepisami prawa dla przechowywania dokumentacji, a także przez okres upływu przedawnienia roszczeń mogących powstać w związku z powierzeniem danych.

8. Mają Państwo prawo dostępu do danych, prawo do ich poprawiania czy żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

9. Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych.

10. Mają Państwo prawo żądania przeniesienia danych.

11. Mają Państwo prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem.

12. Mają Państwo prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania do organu nadzorczego w postaci Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

13. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednakże Administrator zastrzega, iż niepodanie wymaganych danych może uniemożliwić osiągnięcie celu, dla którego są przekazywane.

14. Administrator nie wykorzystuje danych do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Informacje przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego obiekt i teren monitorowany

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej jako „RODO”) informuje że:

1. Administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Zielonej Górze przy al. J. Słowackiego 29;

2. Na mocy art. 37 ust. 1a RODO Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora ds. ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora lub mailowo inspektor@cbi24.pl.

3. podstawą prawną przetwarzania twoich danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;

4. monitoring obejmuje budynek DPS oraz teren bezpośredni przy budynku;

5. zapisy monitoringu będą przechowywane przez okres 7 dni;

6. osoba zarejestrowana przez monitoring ma prawo do:

– dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania,

– prawo do usunięcia danych osobowych,

– prawo do sprostowania (poprawy ) swoich danych osobowych,

– prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;