RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, reprezentowany przez dyrektora (adres: ul. Aleja Juliusza Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra, e-mail: sekretariat@dpszgora.pl, nr tel. 68 320 20 64).
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie, kierując korespondencję na ww. adres Administratora.
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług świadczonych przez Administratora w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, wspomagających w sposób zgodny z określonymi standardami i w oparciu o indywidualne potrzeby, a ponadto w celu realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej zleconych przez podmioty uprawnione na podstawie odrębnych przepisów. 
 4. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO (przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z ważnym interesem publicznym, na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, które są proporcjonalne do wyznaczonego celu, nie naruszają istoty prawa do ochrony danych i przewidują odpowiednie i konkretne środki ochrony praw podstawowych i interesów osoby, której dane dotyczą) w związku z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 734).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych, tj. 50 lat.   
 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
 7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
 9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
 10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;
 • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 

 

Informacje przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego obiekt i teren monitorowany

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Dom Pomocy Społecznej w Zielonej Górze, reprezentowany przez dyrektora (adres: ul. Aleja Juliusza Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra, e-mail: sekretariat@dpszgora.pl, nr tel. 68 320 20 64).

W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się

z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników

i mieszkańców oraz innych osób tam przebywających, jak również ochrony mienia.

Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników, mieszkańców oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c, f ww. rozporządzenia w związku z art. 222 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465 t. j.).

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 4 dni. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, np. sądy, policja.

Administrator nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

żądania dostępu do danych osobowych

ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

wniesienia skargi do organu nadzorczego.