Załatwianie spraw

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Do domu pomocy społecznej kieruje się na podstawie:

– pisemnego wniosku osoby ubiegającej się o skierowanie do domu, złożonego do ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania          lub  pobytu osoby zainteresowanej,

– wywiadu środowiskowego, sporządzonego przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.

Do wniosku dołącza się:

– zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,

– pisemną zgodę na ponoszenie odpłatności za pobyt w domu,

– decyzję organu emerytalno- rentowego ustalającego wysokość emerytury lub renty oraz pisemną zgodę na ponoszenie opłaty i na jej potrącanie przez właściwy organ emerytalno- rentowy ze świadczenia emerytalnego lub rentowego, zgodnie z odrębnymi przepisami,

– oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się oraz członków rodziny; – małżonka, dzieci,

– w przypadku umieszczania osób ubezwłasnowolnionych: postanowienie sądu o ubezwłasnowolnieniu, ustanowieniu opiekuna lub kuratora oraz postanowienie sądu zezwalające na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej w domu pomocy społecznej.

Powyższe dokumenty kompletuje ośrodek pomocy społecznej.

Decyzję o skierowaniu i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby ubiegającej się o skierowanie do domu pomocy społecznej,  w dniu jej kierowania.

W Zielonej Górze jest to Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, do którego pisemny wniosek składa osoba ubiegająca się o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Dane teleadresowe:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Długa 13, 65-401 Zielona Góra

tel. (68) 411 50 00

e-mail: biuro@mops.zgora.pl

 

W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych lub na podstawie orzeczenia sądu skierowanie i umieszczanie w domu może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia potrzebnych dokumentów. Dokumenty te powinny zostać skompletowane przez ośrodek pomocy społecznej w terminie trzech miesięcy od dnia przyjęcia tej osoby do domu.

 Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej:

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domu pomocy społecznej, a zobowiązani do ponoszenia opłat za pobyt, są w kolejności:

·      mieszkaniec domu, nie więcej niż 70% swojego dochodu;

·      małżonek, zstępni przed wstępnymi;

·      gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej w wysokości stanowiącej różnicę między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez ww. osoby.